Podstawowe dokumenty:

  • dane osobowe testatora, czyli osoby sporządzającej testament – imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego lub paszportu,
  • dane osoby/osób powoływanych do spadku – imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, albo data i miejsce urodzenia,
  • w przypadku testamentów zawierających zapis windykacyjny dodatkowo informacje o prawie majątkowym objętym zapisem windykacyjnym (np. w przypadku nieruchomości numer księgi wieczystej).

Powyższy wykaz dokumentów ma charakter podstawowy. W konkretnym przypadku może zajść potrzeba przedstawienia dodatkowych dokumentów.