Intercyza określa prawa i obowiązki małżonków w trakcie trwania małżeństwa oraz w przypadku jego rozwiązania. Ten dokument pozwala na uregulowanie kwestii majątkowych między małżonkami. Sprawdź czym dokładnie jest intercyza, ile kosztuje jej zawarcie i czym różni się od rozdzielności majątkowej.

Co to jest i na czym polega intercyza?

Podstawowym ustrojem majątkowym między małżonkami jest wspólność ustawowa, która powstaje z chwilą zawarcia związku małżeńskiego. Wyjątkiem jest sytuacja, że przyszli małżonkowie zawrą umowę majątkową małżeńską przed ślubem, na podstawie której ustanowią umowny ustrój majątkowy.

Intercyza jest to umowa majątkowa małżeńska wprowadzająca umowny ustrój majątkowy małżeński i regulująca jego zasady. Umożliwia to określenie, jaki majątek będzie należał do każdego z małżonków oraz jakie elementy stanowić będą wspólność majątkową.

Intercyzę można zawrzeć zarówno przed ślubem, jak i po ślubie.

Rodzaje intercyzy

Stosownie do art. 47 §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa).

Najczęściej ustanawianym umownym ustrojem majątkowym małżeńskim jest rozdzielność majątkowa, wówczas każdy z małżonków ma swój majątek osobisty.

Intercyza a dziedziczenie

Zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej nie wpływa na dziedziczenie majątku małżonków po sobie zarówno wówczas, gdy intercyza zostanie zawarta przed ślubem, jak i po ślubie.

Zasady dziedziczenia ustawowego może zmienić np. testament, a nie umowa majątkowa małżeńska.

Intercyza reguluje stosunki między osobami żyjącymi – nie jest zawierana na wypadek śmierci.

Intercyza w formie aktu notarialnego – jakie dokumenty są potrzebne?

Zgodnie z art. 47 §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego umowa majątkowa małżeńska może być zawarta wyłącznie w formie aktu notarialnego. Intercyzę można więc zawrzeć tylko u notariusza.

Podstawowe dokumenty do sporządzenia intercyzy to:

  • odpis skrócony aktu małżeństwa lub planowana data zawarcia związku małżeńskiego,
  • dane osobowe małżonków lub przyszłych małżonków – imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego lub paszportu,
  • ewentualnie informacja o zawieranych wcześniej umowach majątkowych małżeńskich.

W przypadku intercyzy przedmałżeńskiej oprócz danych osobowych stron umowy konieczne jest podanie planowanej daty zawarcia związku małżeńskiego.

W przypadku intercyzy zawieranej w trakcie trwania małżeństwa oprócz danych osobowych stron umowy należy w kancelarii notarialnej przedstawić odpis skrócony aktu małżeństwa.

Ile kosztuje intercyza u notariusza?

Cena przygotowania dokumentu intercyzy u notariusza jest ustalona przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Zgodnie z §8 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 r., Nr 148 poz. 1564 ze zm.) koszt zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej wynosi 400,00 zł netto.

Do powyższych kosztów należy doliczyć koszt wypisów 6,00 zł netto od strony oraz podatek Vat według stawki 23%.

Czy intercyza może być rozwiązana?

Stosownie do art. 47 §2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego umowa majątkowa małżeńska może być zmieniona albo rozwiązana.

W razie jej rozwiązania w czasie trwania małżeństwa, powstaje między małżonkami wspólność ustawowa, chyba że strony postanowiły inaczej.

Rozwiązanie intercyzy wymaga formy aktu notarialnego (obie strony ponownie muszą stawić się u notariusza).

Jeśli chcesz zawrzeć intercyzę w formie aktu notarialnego skontaktuj się z naszą kancelarią.