Kancelaria notarialna Jolanty Kochan-Czubak i Aleksandry Kuszewska-Kłąb w Łodzi świadczy usługi wydawania pełnomocnictwa notarialnego. Pełnomocnictwo podpisane u notariusza uprawnia do działania w imieniu danej osoby w instytucjach czy urzędach administracji publicznej. Sprawdź, co dokładnie daje pełnomocnictwo notarialne, czy  jest uzyskiwane na stałe i czy można je prosto odwołać.

Co to jest i co daje pełnomocnictwo notarialne?

Osoba, która nie może osobiście załatwić sprawy np. w urzędzie gminy, w urzędzie miasta czy starostwie, zakładzie energetycznym, spółdzielni mieszkaniowej albo podpisać np. umowy sprzedaży czy darowizny – może upoważnić inną osobę do działania w jej imieniu i na jej rzecz, udzielając jej pełnomocnictwa notarialnego.

Pełnomocnictwo notarialne może być udzielone na czas nieokreślony lub zostać ograniczone czasowo, czy też umocowywać do jednej, konkretnej czynności.

Osoby starsze lub chore również mogą udzielić pełnomocnictwa notarialnego, z określonymi przepisami prawnymi wyjątkami np. gdy są ubezwłasnowolnione.

Pełnomocnictwo u notariusza – ogólne, rodzajowe i szczególne

Zgodnie z artykułem 98 kodeksu cywilnego można wyróżnić trzy rodzaje pełnomocnictw:

  1. pełnomocnictwo ogólne – obejmujące umocowanie do czynności zwykłego zarządu;
  2. pełnomocnictwo rodzajowe – określające rodzaj czynności, do dokonywania których umocowany ma być pełnomocnik;
  3. pełnomocnictwo szczególne – uprawniające do dokonania konkretnej czynności w imieniu mocodawcy.

Pełnomocnictwem ogólnym jest pełnomocnictwo, w którym nie sprecyzowano czynności prawnych, do jakich zostaje umocowany pełnomocnik, poprzestając na stwierdzeniu, że umocowuje ono do dokonywania wszelkich czynności zwykłego zarządu, jak również takie pełnomocnictwo, w treści którego ograniczono zakres czynności zwykłego zarządu, wyłączając niektóre wymienione czynności poza zakres umocowania.

Pełnomocnictwo rodzajowe powinno określać rodzaj czynności prawnych, do których dokonywania umocowany został pełnomocnik oraz przedmiot tych czynności np. do zawierania umów sprzedaży.

Pełnomocnictwo szczególne powinno z kolei wymieniać konkretną czynność o określonych stronach i przedmiocie np. do zawarcia umowy sprzedaży konkretnego mieszkania.

Nic nie stoi natomiast na przeszkodzie jednoczesnemu udzieleniu kilku, różnego typu pełnomocnictw połączonych „technicznie” – czyli w tym samym dokumencie.

Nie jest natomiast dopuszczalne globalne umocowanie do dokonywania wszelkich czynności prawnych.

Udzielenie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych, które wykraczają poza zakres czynności zwykłego zarządu, wymaga posłużenia się pełnomocnictwem rodzajowym lub pełnomocnictwem szczególnym.

Pełnomocnictwo ogólne, szczególne ani rodzajowe nie może obejmować czynności procesowych, choć możliwe jest udzielenie pełnomocnictwa procesowego łącznie z nimi, w jednym dokumencie.

Pojęcie czynności zwykłego zarządu nie zostało sprecyzowane w przepisach prawnych. O tym, czy dana czynność jest czynnością zwykłego zarządu, należy rozstrzygać, biorąc pod uwagę sposób funkcjonowania (np. zakres działalności) mocodawcy – to co dla jednego mocodawcy jest zwykłym zarządem, w przypadku innego może nie mieć takiego charakteru.

Przyjmuje się, że pełnomocnictwo ogólne nie upoważnia do dokonywania czynności, dla których zastrzeżono formę pisemną z podpisem notarialnie poświadczonym albo formę aktu notarialnego. Pełnomocnictwo ogólne nie upoważnia też do czynności procesowych (np. wniesienia powództwa).

W polskim systemie prawnym nie można udzielić pełnomocnictwa notarialnego „do wszystkiego”, umocowującego do dokonywania wszelkich czynności w imieniu pełnomocnika, gdyż taka czynność prawna jest nieważna jako sprzeczna z art. 58 § 1 kodeksu cywilnego.

Zazwyczaj pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane, umocowanie z reguły wygasa wraz ze śmiercią mocodawcy lub pełnomocnika, a po wygaśnięciu umocowania pełnomocnik obowiązany jest zwrócić mocodawcy dokument pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo u notariusza – jakie są formy?

Pełnomocnictwo notarialne sporządzane jest najczęściej w formie aktu notarialnego. Zgodnie z artykułem 91 ustawy prawo o notariacie notariusz sporządza akt notarialny, jeżeli wymaga tego przepis prawa lub taka jest wola stron.

W kancelariach notarialnych udzielane są także pełnomocnictwa z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Zgodnie z artykułem 99 kodeksu cywilnego jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie, zaś pełnomocnictwo ogólne powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie.

Dokumenty potrzebne do pełnomocnictwa notarialnego

Aby móc uzyskać pełnomocnictwo w notariusza wymaga się dostarczenia określonych dokumentów. Podstawowe dokumenty i potrzebne informacje to:

  • dane osobowe osoby udzielającej pełnomocnictwa – pierwsze imię, drugie imię, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, nr dowodu osobistego lub paszportu, organ, który wydał dokument, data ważności dokumentu, adres zamieszkania i stan cywilny;
  • dane osobowe pełnomocnika – pierwsze imię, drugie imię, nazwisko, PESEL;
  • zakres pełnomocnictwa – do czego ma umocowywać pełnomocnictwo;
  • jeśli przedmiotem pełnomocnictwa jest nieruchomość (np. działka gruntu lub lokal odrębny w tym mieszkanie) lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – należy podać numer księgi wieczystej i złożyć podstawę nabycia (np. akt notarialny obejmujący umowę sprzedaży czy darowizny).

Powyższy wykaz dokumentów ma charakter podstawowy. W konkretnym przypadku może zajść potrzeba przedstawienia dodatkowych dokumentów.

Ile kosztuje pełnomocnictwo u notariusza? Opłata za pełnomocnictwo

Zgodnie z §8 pkt 8) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 r., Nr 148 poz. 1564) koszt pełnomocnictwa udzielonego aktem notarialnym – do dokonania jednej czynności wynosi 30 zł netto, natomiast przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności – 100 zł netto.

Do powyższych kosztów należy doliczyć koszt wypisów 6,00 zł netto od strony oraz podatek VAT według stawki 23%.

Natomiast stosownie do §13 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 r., Nr 148 poz. 1564) maksymalna stawka taksy notarialnej za poświadczenie własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać, wynosi:

  • na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną – 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł,
  • na pełnomocnictwach i innych dokumentach – 20 zł;

Do powyższych kosztów należy doliczyć podatek VAT według stawki 23%.

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (złożenie pełnomocnictwa w sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 1 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 2111) oraz części IV załącznika do tej ustawy), przy czym jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu objęte jest zwolnieniem z powyższej opłaty.

Pełnomocnictwo notarialne możesz uzyskać w Łodzi w siedzibie naszej kancelarii – skontaktuj się z naszą kancelarią, by ustalić szczegóły.