Nasza kancelaria oferuje kompleksowy zakres czynności notarialnych, które świadczymy zgodnie z przepisami zawartymi w Prawie o notariacie (Dz.U.2022.0.1799 t.j. – Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r.).

Zgodnie z prawem dokonywać czynności notarialnych może notariusz, a dokumenty sporządzone i podpisane w jego obecności, mają charakter dokumentu urzędowego. Akty i dokumenty są sporządzane z należytą starannością w sposób zrozumiały i przejrzysty.

Czynności notariusza

Zakres czynności notarialnych reguluje art. 79 ustawy Prawo o notariacie. W naszej kancelarii można przeprowadzić takie czynności notarialne jak:

  • sporządzenie aktów notarialnych,
  • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia oraz przeprowadzenie czynności związanych z europejskim poświadczeniem spadku;
  • sporządzenie poświadczeń;
  • spisywanie protokołów;
  • sporządzanie protestu weksli i czeków;
  • przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów oraz danych na informatycznym nośniku danych;
  • sporządzanie wypisów, odpisów lub wyciągów z dokumentów;
  • sporządzanie na wniosek stron, projektów aktów notarialnych, oświadczeń i innych dokumentów;

Ponadto notariusz składa wnioski o wpis w księdze wieczystej, prowadzi rejestry akcjonariuszy prostych spółek akcyjnych i podejmuje związane z tym czynności oraz sporządza inne czynności notarialne wynikające z odrębnych przepisów.

Notariusz w trakcie swojej pracy jest zobowiązany do udzielenia wszelkich niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej.

Notariusz dokonuje poświadczenia własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, poświadcza datę okazania dokumentu oraz pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

Zakres usług w kancelarii J. Kochan-Czubak i A. Kuszewska-Kłąb

Kancelaria Jolanty Kochan-Czubak i Aleksandry Kuszewska-Kłąb oferuje pełen zakres usług notarialnych. W naszej kancelarii przeprowadzamy m.in. takie czynności notarialne jak:

Umowa sprzedaży
Umowa darowizny
Umowa zamiany
Testament
Umowy majątkowe małżeńskie (intercyza)
Akt poświadczenia dziedziczenia
Oświadczenie o poddaniu się egzekucji
Odrzucenie spadku
Pełnomocnictwa

Jeśli potrzebujesz pomocy notariusza skontaktuj się z nami.