Podstawowe dokumenty:

  • dane osoby składającej oświadczenie – imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania,
  • umowa, z której wynika obowiązek poddania się egzekucji.

Powyższy wykaz dokumentów ma charakter podstawowy. W konkretnym przypadku może zajść potrzeba przedstawienia dodatkowych dokumentów.