Podstawowe dokumenty:

  • dane stron czynności – imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, numer dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania,
  • akt zgonu spadkodawcy,
  • akty stanu cywilnego spadkobierców – odpisy skrócone aktów urodzenia, a w przypadku osób, które w wyniku zawarcia związku małżeńskiego zmieniły nazwisko – akt małżeństwa,
  • wszystkie testamenty spadkodawcy (o ile były sporządzone),
  • numer PESEL spadkodawcy,
  • numery ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości wchodzących w skład spadku.

Powyższy wykaz dokumentów ma charakter podstawowy. W konkretnym przypadku może zajść potrzeba przedstawienia dodatkowych dokumentów.